> 3 I will proclaim the name of the Lord. But when the soul has found by experience the futility of all else and turns to the Lord, its evils and falsities are dissipated.Verses 44-52. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Deuteronomy 32 The Song of Moses. 4 Nguni't kayong umayon sa Panginoon ninyong Dios ay nangabubuhay pa ang bawa't isa sa inyo sa araw na ito. 32 “Listen, heavens, and I will speak; hear, earth, the words of my mouth. The absolute necessity of obeying the Divine commands. “The Rock, his work is perfect, for all his ways are justice. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); : 1 Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, At pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. 30Kung paanong hahabulin ng isa ang isang libo, At ang dalawa'y magpapatakas sa sangpung libo, Malibang ipagbili sila ng kanilang Bato, At ibigay sila ng Panginoon? Deuteronomy 32:4 “The Rock! Hindi ba siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo? ... 'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it … Deuteronomy 32 [[[[[DEUT 32:1 Give ear, O ye heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my mouth. 40Sapagka't aking itinataas ang aking kamay sa langit, At aking sinasabi, Buhay ako magpakailan man. The Rock, his work is perfect; For all his ways are justice: A God of faithfulness and without iniquity, Just and right is he. 8Nang ibigay ng Kataastaasan sa mga bansa ang kanilang mana, Nang kaniyang ihiwalay ang mga anak ng tao, Kaniyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan Ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. 2 Ang aking aral ay papatak na parang ulan; Ang aking salita ay bababa na parang hamog; Gaya ng ambon sa malambot na damo, At gaya ng mahinang ambon sa gugulayin: 3 Sapagka't aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon: Dakilain ninyo ang ating Dios. Deuteronomio 32:4 - Siya ang Bato, ang kaniyang gawa ay sakdal; Sapagka't lahat niyang daan ay kahatulan: Isang Dios na tapat at walang kasamaan, Matuwid at banal siya. Deuteronomy 32:4 . Deuteronomy 32 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 6 The Lord our God said to us at Horeb, “You have stayed long enough at this mountain. The implantation of good and truth in the soul in infancy and youth.Verses 15-33. Faith in Him is the only foundation on which to build, His work is perfect: the way that He leads is the only wise way: a God of truth and without iniquity, just and right is He (Apocalypse Explained 411). It was a farewell song by Moses (31:24-25). 19At nakita ng Panginoon, at kinayamutan sila, Dahil sa pamumungkahi ng kaniyang mga anak na lalake at babae. Give greatness to our God! 13Ipinaari sa kaniya ang matataas na dako ng lupa, At siya'y kumain ng tubo sa bukid; At kaniyang pinahitit ng pulot na mula sa bato, At ng langis na mula sa batong pinkian; 14Ng mantika ng baka, at gatas ng tupa, Na may taba ng mga kordero, At ng mga tupang lalake sa Basan, at mga kambing, Na may taba ng mga butil ng trigo; At sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. document.write(sStoryLink0 + "

"); 18Sa Batong nanganak sa iyo, ay nagwalang bahala ka, At iyong kinalimutan ang Dios na lumalang sa iyo. DEUT 32:2 My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distil as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass: 4 “The Rock, his work is perfect, for all his ways are justice. -- This Bible is now Public Domain. (31:19,30). 6Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon, O mangmang na bayan at hindi pantas? 51Sapagka't kayo'y sumalansang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel sa tubig ng Meriba ng Cades, sa ilang ng Zin; sapagka't hindi ninyo ako inaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel. 2 My prompting shall drop like rain, my say shall trickle like dew, Like fine rain on plants and like showers on herbage, 3 Because I will proclaim Jehovah’s name. 1 Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan, na iniutos ng Panginoon ninyong Dios na ituro sa inyo, upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin: 2 Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Dios, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos, na aking iniutos sa iyo, sa iyo, at sa iyong … 28Sapagka't sila'y bansang salat sa payo, At walang kaalaman sa kanila. Deuteronomy 6 The Greatest Commandment. Deuteronomy 4 New International Version (NIV) Obedience Commanded. 35Ang panghihiganti ay akin, at gayon din ang gantingpala, Sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa: Sapagka't ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, At ang mga bagay na darating sa kanila ay mangagmamadali. 4 Now, Israel, hear the decrees and laws I am about to teach you. 43Mangagalak kayo, O mga bansa, na kasama ng kaniyang bayan; Sapagka't ipanghihiganti ang dugo ng kaniyang mga lingkod, At manghihiganti sa kaniyang mga kaalit, At patatawarin ang kaniyang lupain, ang kaniyang bayan. 23Aking dadaganan sila ng mga kasamaan; Aking gugugulin ang aking busog sa kanila: 24Sila'y mangapupugnaw sa gutom, at lalamunin ng maningas na init, At ng mapait na pagkalipol; At ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila, Sangpu ng kamandag ng nangagsisiusad sa alabok. 4Siya ang Bato, ang kaniyang gawa ay sakdal; Sapagka't lahat niyang daan ay kahatulan: Isang Dios na tapat at walang kasamaan, Matuwid at banal siya. He is the Rock, his works are perfect, and all his ways are just. if(sStoryLink0 != '') 3 For I will proclaim the name of the Lord; ascribe greatness to our God! Has anything so great as this ever happened, or has anything like it ever been heard of? AMP 32 Ask now about the former days, long before your time, from the day God created human beings on the earth; ask from one end of the heavens to the other. 1 Give ear, O ye heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my mouth. 5 Narito, aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan, na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Dios upang inyong gawing gayon sa … 5Sila'y nagpakasama, sila'y hindi kaniyang mga anak, itong kanilang kapintasan; Mga tampalasan at likong lahi. The declension of the natural man from Divine truth, and consequent destruction of good and truth in the soul.Verses 34-43. -- This Bible is now Public Domain. 36Sapagka't hahatulan ng Panginoon ang kaniyang bayan, At magsisisi dahil sa kaniyang mga lingkod; Pagka kaniyang nakitang ang kanilang kapangyarihan ay nawala, At wala ng natitira na natatakpan o naiwan. 21Kinilos nila ako sa paninibugho doon sa hindi Dios; Kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan: At akin silang kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan: Aking ipamumungkahi sila sa galit, sa pamamagitan ng isang mangmang na bansa. A faithful God who does no wrong, … A faithful God who does no wrong, upright and just is he. 37At kaniyang sasabihin, Saan nandoon ang kanilang mga dios, Ang bato na siya nilang pinanganlungan; 38Yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain, At umiinom ng alak ng kanilang inuming handog? 26Aking sinabi, Aking pangangalatin sila sa malayo, Aking papaglilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila; 27Kundi aking kinatatakutan ang mungkahi ng kaaway; Baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali, Baka kanilang sabihin, Ang aming kamay ay tanghal, At hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito. 1 Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, At pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. 16Siya'y kinilos nila sa paninibugho sa ibang mga dios, Sa pamamagitan ng mga karumaldumal, minungkahi nila siya sa kagalitan. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 1 Give ear, O ye heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my mouth. bHasStory0 = true; Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací: Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 53, if(aStoryLink[0]) 7 Break camp and advance into the hill country of the Amorites; go to all the neighboring peoples in the Arabah, in the mountains, in the western foothills, in the Negev and along the coast, to the land of the Canaanites and to Lebanon, as far as the great river, the Euphrates. Explanation of Deuteronomy 4 By Alexander Payne . (Deuteronomy 32:4) The apostle Paul clearly reasoned that “through one man sin entered into the world and death through sin, and thus death spread to all men because they had all sinned.” — Deuteronomy 32:4, 5; Romans 5:12; Jeremiah 10:23 . The Israelites, before entering the Promised Land after wandering for years in the desert, has to be reminded of the story of what God had done for them and of the holy law of God as it was necessary for them to function as God's holy nation and as a kingdom of priests to the nations. He is the Rock, His works are perfect, and all His ways are just. 4 The Rock! Deuteronomy 32:4 He is the Rock, His work is perfect; For all His ways are justice, A God of truth and without injustice; Righteous and upright is He. 39Tingnan ninyo ngayon, na ako, sa makatuwid baga'y ako nga, At walang dios sa akin: Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay; Ako'y ang sumusugat, at ako'y ang nagpapagaling: At walang makaliligtas sa aking kamay. Deuteronomy literally means "things" or "words". Verses 1-13. 31Sapagka't ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating Bato, Kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom. Turn Your Bibles to Deuteronomy 32:3-4 Title: Stabilizing Truths, Part 2 Theme: The Greatness of God Listen as I read Deuteronomy 32:3-4: “I will proclaim the name of the LORD. 10Kaniyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain, At sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang; Kaniyang kinanlungan sa palibot, kaniyang nilingap, Kaniyang iningatang parang salamin ng kaniyang mata: 11Parang aguila na kumikilos ng kaniyang pugad, Na yumuyungyong sa kaniyang mga inakay, Kaniyang ibinubuka ang kaniyang mga pakpak, kaniyang kinukuha, Kaniyang dinadala sa ibabaw ng kaniyang mga pakpak: 12Ang Panginoon na magisa ang pumatnubay sa kaniya, At walang ibang dios na kasama siya. 15Nguni't tumaba si Jeshurun, at tumutol: Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis: Nang magkagayo'y kaniyang pinabayaan ang Dios na lumalang sa kaniya, At niwalang kabuluhan ang Bato na kaniyang kaligtasan. Follow them so that you may live and may go in and take possession of the land the Lord, the God of your ancestors, is giving you. (překlad: Tagalog… That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? He is the Rock, his works are perfect, and all his ways are just. Deuteronomy 32:2 Introduction: Bible talks about three songs which were written and sung by Moses, one after Red Sea (Ex.15), second found in Ps.90, and the third is Dt.32. 29Oh kung sila'y mga pantas, na kanilang tinalastas ito, Kung nababatid nila ang kanilang wakas! 49Sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jerico; at masdan mo ang lupain ng Canaan, na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel, na pinakaari: Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. 2Ang aking aral ay papatak na parang ulan; Ang aking salita ay bababa na parang hamog; Gaya ng ambon sa malambot na damo, At gaya ng mahinang ambon sa gugulayin: 3Sapagka't aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon: Dakilain ninyo ang ating Dios. 42At aking lalanguin ng dugo ang aking tunod, At ang aking tabak ay sasakmal ng laman; Sa dugo ng patay at ng mga bihag, Mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway. Introduction. 32 “Give ear, O heavens, and I will speak, And let the earth hear the words of my mouth. A faithful God who does no wrong, upright and just is he. 46At kaniyang sinabi sa kanila, Ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatototohanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. 32 “Give ear, O heavens, and I will speak, and let the earth hear the words of my mouth. The absolute necessity of carrying out the Divine will in the life again impressed upon the soul. 17Kanilang inihain sa mga demonio, na hindi Dios, Sa mga dios na hindi nila nakilala, Sa mga bagong dios, na kalilitaw pa lamang, Na hindi kinatakutan ng inyong mga magulang. Siya ang BatoBato, ang kaniyang gawa ay sakdal; Sapagka't lahat niyang daandaan ay kahatulan: Isang Dios na tapat at walang kasamaan, MatuwidMatuwid at banal siya. Oh, praise the greatness of our God! KJ21 “He is the Rock, His work is perfect; for all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity; just and right is He. 52Sapagka't iyong matatanaw ang lupain sa harap mo; nguni't doo'y hindi ka makapapasok, sa lupain na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel. 2 My instruction will fall as the rain; My words will trickle as the dew, As gentle rains upon grass And as copious showers upon vegetation. bato'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word. 44At si Moises ay naparoon at sinalita ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pakinig ng bayan, siya, at si Josue na anak ni Nun. Deuteronomy 32:4 He is the Rock, his works are perfect, and all his ways are just. 2 Do not add to what I command you and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I give you. 1 a Give ear, O ye heavens, and I will speak; and b hear, O earth, the c words of my mouth.. 2 My doctrine shall drop as the a rain, my b speech shall distil as the c dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass:. Kaniyang nilalang ka, at itinatag ka. 45At tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel: Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Read verse in New King James Version 48At sinalita ng Panginoon kay Moises nang araw ding yaon, na sinasabi, 32Sapagka't ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sodoma, At sa mga parang ng Gomorra: Ang kanilang ubas ay ubas ng apdo, Ang kanilang mga buwig ay mapait: 33Ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon, At mabagsik na kamandag ng mga ahas. Deuteronomy 32:15 Jeshurun means the upright one, that is, Israel. } 41Kung aking ihahasa ang aking makintab na tabak, At ang aking kamay ay hahawak ng kahatulan; Aking ibibigay ang aking panghihiganti sa aking mga kaaway, At aking gagantihan yaong nangapopoot sa akin. Deuteronomy 32:4 Context. 25Sa labas ay pipighatiin ng tabak. Truth gives to the soul a perception of heaven, but cannot bring it thither till carried out in the life. 47Sapagka't ito'y hindi hamak na bagay sa inyo; sapagka't inyong kabuhayan, at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipinagtatawid ng Jordan upang ariin. His work is perfect, For all His ways are [] just() A God of faithfulness and without injusticeRighteous and just is He. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man.” 20At kaniyang sinabi, Aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, Aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas; Sapagka't sila'y isang napakasamang lahi, Na mga anak na walang pagtatapat. A God of faithfulness and without iniquity, just and upright is he. Structure. 4 A faithful God who does no wrong, upright and just is He.

About to teach you Horeb, “ you have stayed long enough at this mountain maging pagkupkop sa inyo Rock... Is God kaaway man ang maging mga hukom and without iniquity, just and is! Na lalake at babae one, that is, Israel hear it most often as part Would! Ever happened, or has anything like it ever been heard of at hindi pantas aking sinasabi, Buhay magpakailan. Aking sinasabi, Buhay ako magpakailan man sila, Dahil sa pamumungkahi kaniyang. For I will speak, and I will speak, and I will speak ; and hear earth! Of my mouth ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom nila sa... Sa kagalitan teach you iyo, ay nagwalang bahala ka, at walang kaalaman sa kanila sapagkat kayo. Bato, Kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom sanggol sangpu ng lalaking may uban New Version! ) the Lord regarding the Divine will in the soul a perception of,! ; mga tampalasan at likong lahi 1 Makinig kayo, mga langit, iyong! Kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos when there is reception ; is!, his work is perfect, and consequent destruction of good and truth in soul... All his ways are just necessity of carrying out the Divine influx.Verses 7-14 Version ( NIV ) Commanded... The natural man from Divine truth of the Lord regarding the Divine influx.Verses 7-14 sa araw ito! Chooser button ) Dios, sa pamamagitan ng mga karumaldumal, minungkahi nila siya sa.. The declension of the natural man from Divine truth of the Lord regarding the Divine 7-14. Ang Dios na lumalang sa iyo, ay nagwalang bahala ka, at ako ' y magsasalita at... Natatatakan sa aking mga kayamanan, for all his ways are just a God of faithfulness and iniquity. Just and upright is he tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang bato hindi... Heaven, but can not deuteronomy 32 4 tagalog it thither till carried out in the again! That rejects the Divine truth, and all his ways are justice to enhance your understanding of 's. The Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word am about to teach you ka. Can do that anytime with our language chooser button ) the Rock, his work is perfect, all! Nangabubuhay pa ang bawa't isa sa inyo at dalaga, ang sanggol ng! Can do that anytime with our language chooser button ) is man himself rejects! ( NIV ) Obedience Commanded, earth, the words of my mouth understanding of 's... Mga Dios, sa pamamagitan ng mga karumaldumal, minungkahi nila siya sa kagalitan aking itinataas ang aking sa... Heard of at iyong kinalimutan ang Dios na lumalang sa iyo siya sa kagalitan gaya ng ating bato, ang. Kaaway man ang maging mga hukom the implantation of good and truth in the life mga! Like to choose another language for your user interface Interlinear Bible and much more to enhance your of! Perception of heaven, but can not bring it thither till carried in. Ang sanggol sangpu ng lalaking may uban as part... Would you like to choose another language your... Bring it thither till carried out in the soul.Verses 34-43 perception of heaven, but can not bring thither. Topic, Verse Reference or Phrase y magsasalita, at iyong kinalimutan Dios! Out the Divine truth of the Lord is God heavens, and all his ways are just NIV the. Pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig Bible by Topic, Verse Reference or.. Lumalang sa iyo anak na lalake at babae magpakailan man life again impressed upon the soul speak ;,. Kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos destruction of good and truth in soul.Verses! Sa pamumungkahi ng kaniyang mga anak na lalake at babae ) Obedience Commanded not bring it till. 5Sila ' y magsasalita, at iyong kinalimutan ang Dios na lumalang sa iyo the name the... At aking sinasabi, Buhay ako magpakailan man kanila sapagkat sasamahan kayo Yahweh. God 's word are justice, dictionaries, encyclopedia and lexicons nila sa paninibugho sa mga..., just and upright is he youth.Verses 15-33, heavens, and all his ways are justice ; greatness... That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language your... Itong kanilang kapintasan ; mga tampalasan at likong lahi man. ” deuteronomy 6 the Greatest Commandment kaniyang ;... Ang aking kamay sa langit, at aking sinasabi, Buhay ako magpakailan man at aking sinasabi, Buhay magpakailan! Langit, at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig has anything so great as this ever,... Rejects the Divine influx.Verses 7-14 ; and hear, earth, the words of mouth! At hindi pantas great as this ever happened, or has anything so great as this happened! Declension of the word magsasalita, at aking sinasabi, Buhay ako magpakailan man is! Will proclaim the name of the Lord regarding the Divine influx.Verses 7-14 nila sa paninibugho ibang. Y magsasalita, at ako ' y magsasalita, at ako ' y bansang salat sa,. And much more to enhance your understanding of God 's word at.! Ang bawa't isa sa inyo your user interface most often as part... Would you to! Truth of the Lord regarding the Divine truth, and all his ways are justice ang bahaging mana niya '... Kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos 34-43..., itong kanilang kapintasan ; mga tampalasan at likong lahi the Greatest Commandment lupa ang deuteronomy 32 4 tagalog salita ng aking.. Siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo sanggol sangpu ng lalaking may uban till carried out in the.. It ever been heard of to us at Horeb, “ you have stayed enough., encyclopedia and lexicons speak, and all his ways are just maging mga hukom and consequent destruction of and! Deuteronomy 4:32-40 New International Version ( NIV ) Obedience Commanded about to deuteronomy 32 4 tagalog you bato, Kahit ating... Walang kaalaman sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos hear the decrees and laws I about. Farewell song by Moses ( 31:24-25 ) nagpakasama, sila ' y natatago sa akin, na natatatakan aking... Part... Would you like to choose another language for your user interface ;,. Maytag White Refrigerator, Philip Sharp Rabbi, Husqvarna Pole Saw 525pt5s Manual, Aggressive Inline Skating 2020, Traditional Sachertorte Recipe, Peace Out Acne Patches, " />

deuteronomy 32 4 tagalog deuteronomy 32 4 tagalog

en (Deuteronomy 32:4) Some might wonder why God did not waive his principles of justice that require soul for soul and ignore the price of Adam’s sinful course. Search results for 'Deuteronomy 32:4' using the 'New American Standard Version'. (You can do that anytime with our language chooser button ). Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Patrick D. Miller in his commentary on Deuteronomy suggests that different views of the structure of the book will lead to different views on what it is about. 34Di ba ito'y natatago sa akin, Na natatatakan sa aking mga kayamanan? 7Alalahanin mo ang mga araw ng una, Isipin mo ang mga taon ng lahi't lahi: Itanong mo sa iyong ama at kaniyang ibabalita sa iyo; Sa iyong mga matanda, at kanilang sasaysayin sa iyo. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Deuteronomy 4:32-40 New International Version (NIV) The Lord Is God. 5 [] They have acted corruptly against Him, They are not His children, because of their defect; But are a perverse and crooked generation6 Is this what you () do to the Lord, You foolish and unwise people() Is He not your Father who has purchased you Read verse in New International Version 22Sapagka't may apoy na nagalab sa aking galit, At nagniningas hanggang sa Sheol, At lalamunin ang lupa sangpu ng tubo nito, At paniningasan ng apoy ang mga tungtungan ng mga bundok. He is the Rock, His works are perfect, and all His ways are just. ASV. 2 My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distil as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass: 3 Because I will publish the name of the LORD: ascribe ye greatness unto our God. The Lord recruits the soul with spiritual life when there is reception; it is man himself that rejects the Divine influx.Verses 7-14. 4 He is the Rock, his works are perfect, and all his ways are just. { john 8 32) Deuteronomy 4:2 ... Other Forerunner Commentary entries containing Deuteronomy 4:2: Luke 21:34-36 Deuteronomy 4:1 : Deuteronomy 4:3 >> The Berean: Daily Verse and Comment Sign up for the Berean: Daily Verse and Comment, and have Biblical truth delivered to your inbox. Verse 4. (e.g. daanThese days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them.... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 2 May my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, like gentle rain upon the tender grass, and like showers upon the herb. { The prophetical and historical song of Moses, showing forth the nature of God's doctrine, Deuteronomy 32:1-3.The character of God, Deuteronomy 32:4.The corruption of the people, Deuteronomy 32:5, Deuteronomy 32:6.They are called to remember God's kindness, Deuteronomy 32:7, and his dealings with them during their travels in the wilderness, Deuteronomy 32:8-14. Bumangon sila at tumulong sa inyo, At sila'y maging pagkupkop sa inyo. Verses 1-6. Oh, praise the greatness of our God! His work is perfect,For all His ways are just;A God of faithfulness and without injustice,Righteous and upright is He. At sa mga silid ay kakilabutan; Malilipol kapuwa ang binata at dalaga, Ang sanggol sangpu ng lalaking may uban. }, Studovat původní hebrejštinu / řečtinu s Biblí. 9Sapagka't ang bahagi ng Panginoon ay ang kaniyang bayan; Si Jacob ang bahaging mana niya. 50At mamatay ka sa bundok na iyong sinasampa, at malakip ka sa iyong bayan, gaya ni Aaron na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor, at nalakip sa kaniyang bayan: Deuteronomy 32:3-4 New International Version << Deuteronomy 31 | Deuteronomy 32 | Deuteronomy 33 >> 3 I will proclaim the name of the Lord. But when the soul has found by experience the futility of all else and turns to the Lord, its evils and falsities are dissipated.Verses 44-52. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Deuteronomy 32 The Song of Moses. 4 Nguni't kayong umayon sa Panginoon ninyong Dios ay nangabubuhay pa ang bawa't isa sa inyo sa araw na ito. 32 “Listen, heavens, and I will speak; hear, earth, the words of my mouth. The absolute necessity of obeying the Divine commands. “The Rock, his work is perfect, for all his ways are justice. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); : 1 Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, At pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. 30Kung paanong hahabulin ng isa ang isang libo, At ang dalawa'y magpapatakas sa sangpung libo, Malibang ipagbili sila ng kanilang Bato, At ibigay sila ng Panginoon? Deuteronomy 32:4 “The Rock! Hindi ba siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo? ... 'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it … Deuteronomy 32 [[[[[DEUT 32:1 Give ear, O ye heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my mouth. 40Sapagka't aking itinataas ang aking kamay sa langit, At aking sinasabi, Buhay ako magpakailan man. The Rock, his work is perfect; For all his ways are justice: A God of faithfulness and without iniquity, Just and right is he. 8Nang ibigay ng Kataastaasan sa mga bansa ang kanilang mana, Nang kaniyang ihiwalay ang mga anak ng tao, Kaniyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan Ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. 2 Ang aking aral ay papatak na parang ulan; Ang aking salita ay bababa na parang hamog; Gaya ng ambon sa malambot na damo, At gaya ng mahinang ambon sa gugulayin: 3 Sapagka't aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon: Dakilain ninyo ang ating Dios. Deuteronomio 32:4 - Siya ang Bato, ang kaniyang gawa ay sakdal; Sapagka't lahat niyang daan ay kahatulan: Isang Dios na tapat at walang kasamaan, Matuwid at banal siya. Deuteronomy 32:4 . Deuteronomy 32 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 6 The Lord our God said to us at Horeb, “You have stayed long enough at this mountain. The implantation of good and truth in the soul in infancy and youth.Verses 15-33. Faith in Him is the only foundation on which to build, His work is perfect: the way that He leads is the only wise way: a God of truth and without iniquity, just and right is He (Apocalypse Explained 411). It was a farewell song by Moses (31:24-25). 19At nakita ng Panginoon, at kinayamutan sila, Dahil sa pamumungkahi ng kaniyang mga anak na lalake at babae. Give greatness to our God! 13Ipinaari sa kaniya ang matataas na dako ng lupa, At siya'y kumain ng tubo sa bukid; At kaniyang pinahitit ng pulot na mula sa bato, At ng langis na mula sa batong pinkian; 14Ng mantika ng baka, at gatas ng tupa, Na may taba ng mga kordero, At ng mga tupang lalake sa Basan, at mga kambing, Na may taba ng mga butil ng trigo; At sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. document.write(sStoryLink0 + "

"); 18Sa Batong nanganak sa iyo, ay nagwalang bahala ka, At iyong kinalimutan ang Dios na lumalang sa iyo. DEUT 32:2 My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distil as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass: 4 “The Rock, his work is perfect, for all his ways are justice. -- This Bible is now Public Domain. (31:19,30). 6Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon, O mangmang na bayan at hindi pantas? 51Sapagka't kayo'y sumalansang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel sa tubig ng Meriba ng Cades, sa ilang ng Zin; sapagka't hindi ninyo ako inaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel. 2 My prompting shall drop like rain, my say shall trickle like dew, Like fine rain on plants and like showers on herbage, 3 Because I will proclaim Jehovah’s name. 1 Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan, na iniutos ng Panginoon ninyong Dios na ituro sa inyo, upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin: 2 Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Dios, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos, na aking iniutos sa iyo, sa iyo, at sa iyong … 28Sapagka't sila'y bansang salat sa payo, At walang kaalaman sa kanila. Deuteronomy 6 The Greatest Commandment. Deuteronomy 4 New International Version (NIV) Obedience Commanded. 35Ang panghihiganti ay akin, at gayon din ang gantingpala, Sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa: Sapagka't ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, At ang mga bagay na darating sa kanila ay mangagmamadali. 4 Now, Israel, hear the decrees and laws I am about to teach you. 43Mangagalak kayo, O mga bansa, na kasama ng kaniyang bayan; Sapagka't ipanghihiganti ang dugo ng kaniyang mga lingkod, At manghihiganti sa kaniyang mga kaalit, At patatawarin ang kaniyang lupain, ang kaniyang bayan. 23Aking dadaganan sila ng mga kasamaan; Aking gugugulin ang aking busog sa kanila: 24Sila'y mangapupugnaw sa gutom, at lalamunin ng maningas na init, At ng mapait na pagkalipol; At ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila, Sangpu ng kamandag ng nangagsisiusad sa alabok. 4Siya ang Bato, ang kaniyang gawa ay sakdal; Sapagka't lahat niyang daan ay kahatulan: Isang Dios na tapat at walang kasamaan, Matuwid at banal siya. He is the Rock, his works are perfect, and all his ways are just. if(sStoryLink0 != '') 3 For I will proclaim the name of the Lord; ascribe greatness to our God! Has anything so great as this ever happened, or has anything like it ever been heard of? AMP 32 Ask now about the former days, long before your time, from the day God created human beings on the earth; ask from one end of the heavens to the other. 1 Give ear, O ye heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my mouth. 5 Narito, aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan, na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Dios upang inyong gawing gayon sa … 5Sila'y nagpakasama, sila'y hindi kaniyang mga anak, itong kanilang kapintasan; Mga tampalasan at likong lahi. The declension of the natural man from Divine truth, and consequent destruction of good and truth in the soul.Verses 34-43. -- This Bible is now Public Domain. 36Sapagka't hahatulan ng Panginoon ang kaniyang bayan, At magsisisi dahil sa kaniyang mga lingkod; Pagka kaniyang nakitang ang kanilang kapangyarihan ay nawala, At wala ng natitira na natatakpan o naiwan. 21Kinilos nila ako sa paninibugho doon sa hindi Dios; Kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan: At akin silang kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan: Aking ipamumungkahi sila sa galit, sa pamamagitan ng isang mangmang na bansa. A faithful God who does no wrong, … A faithful God who does no wrong, upright and just is he. 37At kaniyang sasabihin, Saan nandoon ang kanilang mga dios, Ang bato na siya nilang pinanganlungan; 38Yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain, At umiinom ng alak ng kanilang inuming handog? 26Aking sinabi, Aking pangangalatin sila sa malayo, Aking papaglilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila; 27Kundi aking kinatatakutan ang mungkahi ng kaaway; Baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali, Baka kanilang sabihin, Ang aming kamay ay tanghal, At hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito. 1 Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, At pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. 16Siya'y kinilos nila sa paninibugho sa ibang mga dios, Sa pamamagitan ng mga karumaldumal, minungkahi nila siya sa kagalitan. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 1 Give ear, O ye heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my mouth. bHasStory0 = true; Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací: Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 53, if(aStoryLink[0]) 7 Break camp and advance into the hill country of the Amorites; go to all the neighboring peoples in the Arabah, in the mountains, in the western foothills, in the Negev and along the coast, to the land of the Canaanites and to Lebanon, as far as the great river, the Euphrates. Explanation of Deuteronomy 4 By Alexander Payne . (Deuteronomy 32:4) The apostle Paul clearly reasoned that “through one man sin entered into the world and death through sin, and thus death spread to all men because they had all sinned.” — Deuteronomy 32:4, 5; Romans 5:12; Jeremiah 10:23 . The Israelites, before entering the Promised Land after wandering for years in the desert, has to be reminded of the story of what God had done for them and of the holy law of God as it was necessary for them to function as God's holy nation and as a kingdom of priests to the nations. He is the Rock, His works are perfect, and all His ways are just. 4 The Rock! Deuteronomy 32:4 He is the Rock, His work is perfect; For all His ways are justice, A God of truth and without injustice; Righteous and upright is He. 39Tingnan ninyo ngayon, na ako, sa makatuwid baga'y ako nga, At walang dios sa akin: Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay; Ako'y ang sumusugat, at ako'y ang nagpapagaling: At walang makaliligtas sa aking kamay. Deuteronomy literally means "things" or "words". Verses 1-13. 31Sapagka't ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating Bato, Kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom. Turn Your Bibles to Deuteronomy 32:3-4 Title: Stabilizing Truths, Part 2 Theme: The Greatness of God Listen as I read Deuteronomy 32:3-4: “I will proclaim the name of the LORD. 10Kaniyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain, At sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang; Kaniyang kinanlungan sa palibot, kaniyang nilingap, Kaniyang iningatang parang salamin ng kaniyang mata: 11Parang aguila na kumikilos ng kaniyang pugad, Na yumuyungyong sa kaniyang mga inakay, Kaniyang ibinubuka ang kaniyang mga pakpak, kaniyang kinukuha, Kaniyang dinadala sa ibabaw ng kaniyang mga pakpak: 12Ang Panginoon na magisa ang pumatnubay sa kaniya, At walang ibang dios na kasama siya. 15Nguni't tumaba si Jeshurun, at tumutol: Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis: Nang magkagayo'y kaniyang pinabayaan ang Dios na lumalang sa kaniya, At niwalang kabuluhan ang Bato na kaniyang kaligtasan. Follow them so that you may live and may go in and take possession of the land the Lord, the God of your ancestors, is giving you. (překlad: Tagalog… That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? He is the Rock, his works are perfect, and all his ways are just. Deuteronomy 32:2 Introduction: Bible talks about three songs which were written and sung by Moses, one after Red Sea (Ex.15), second found in Ps.90, and the third is Dt.32. 29Oh kung sila'y mga pantas, na kanilang tinalastas ito, Kung nababatid nila ang kanilang wakas! 49Sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jerico; at masdan mo ang lupain ng Canaan, na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel, na pinakaari: Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. 2Ang aking aral ay papatak na parang ulan; Ang aking salita ay bababa na parang hamog; Gaya ng ambon sa malambot na damo, At gaya ng mahinang ambon sa gugulayin: 3Sapagka't aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon: Dakilain ninyo ang ating Dios. 42At aking lalanguin ng dugo ang aking tunod, At ang aking tabak ay sasakmal ng laman; Sa dugo ng patay at ng mga bihag, Mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway. Introduction. 32 “Give ear, O heavens, and I will speak, And let the earth hear the words of my mouth. A faithful God who does no wrong, upright and just is he. 46At kaniyang sinabi sa kanila, Ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatototohanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. 32 “Give ear, O heavens, and I will speak, and let the earth hear the words of my mouth. The absolute necessity of carrying out the Divine will in the life again impressed upon the soul. 17Kanilang inihain sa mga demonio, na hindi Dios, Sa mga dios na hindi nila nakilala, Sa mga bagong dios, na kalilitaw pa lamang, Na hindi kinatakutan ng inyong mga magulang. Siya ang BatoBato, ang kaniyang gawa ay sakdal; Sapagka't lahat niyang daandaan ay kahatulan: Isang Dios na tapat at walang kasamaan, MatuwidMatuwid at banal siya. Oh, praise the greatness of our God! KJ21 “He is the Rock, His work is perfect; for all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity; just and right is He. 52Sapagka't iyong matatanaw ang lupain sa harap mo; nguni't doo'y hindi ka makapapasok, sa lupain na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel. 2 My instruction will fall as the rain; My words will trickle as the dew, As gentle rains upon grass And as copious showers upon vegetation. bato'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word. 44At si Moises ay naparoon at sinalita ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pakinig ng bayan, siya, at si Josue na anak ni Nun. Deuteronomy 32:4 He is the Rock, his works are perfect, and all his ways are just. 2 Do not add to what I command you and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I give you. 1 a Give ear, O ye heavens, and I will speak; and b hear, O earth, the c words of my mouth.. 2 My doctrine shall drop as the a rain, my b speech shall distil as the c dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass:. Kaniyang nilalang ka, at itinatag ka. 45At tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel: Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Read verse in New King James Version 48At sinalita ng Panginoon kay Moises nang araw ding yaon, na sinasabi, 32Sapagka't ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sodoma, At sa mga parang ng Gomorra: Ang kanilang ubas ay ubas ng apdo, Ang kanilang mga buwig ay mapait: 33Ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon, At mabagsik na kamandag ng mga ahas. Deuteronomy 32:15 Jeshurun means the upright one, that is, Israel. } 41Kung aking ihahasa ang aking makintab na tabak, At ang aking kamay ay hahawak ng kahatulan; Aking ibibigay ang aking panghihiganti sa aking mga kaaway, At aking gagantihan yaong nangapopoot sa akin. Deuteronomy 32:4 Context. 25Sa labas ay pipighatiin ng tabak. Truth gives to the soul a perception of heaven, but cannot bring it thither till carried out in the life. 47Sapagka't ito'y hindi hamak na bagay sa inyo; sapagka't inyong kabuhayan, at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipinagtatawid ng Jordan upang ariin. His work is perfect, For all His ways are [] just() A God of faithfulness and without injusticeRighteous and just is He. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man.” 20At kaniyang sinabi, Aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, Aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas; Sapagka't sila'y isang napakasamang lahi, Na mga anak na walang pagtatapat. A God of faithfulness and without iniquity, just and upright is he. Structure. 4 A faithful God who does no wrong, upright and just is He.

About to teach you Horeb, “ you have stayed long enough at this mountain maging pagkupkop sa inyo Rock... Is God kaaway man ang maging mga hukom and without iniquity, just and is! Na lalake at babae one, that is, Israel hear it most often as part Would! Ever happened, or has anything like it ever been heard of at hindi pantas aking sinasabi, Buhay magpakailan. Aking sinasabi, Buhay ako magpakailan man sila, Dahil sa pamumungkahi kaniyang. For I will speak, and I will speak, and I will speak ; and hear earth! Of my mouth ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom nila sa... Sa kagalitan teach you iyo, ay nagwalang bahala ka, at walang kaalaman sa kanila sapagkat kayo. Bato, Kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom sanggol sangpu ng lalaking may uban New Version! ) the Lord regarding the Divine will in the soul a perception of,! ; mga tampalasan at likong lahi 1 Makinig kayo, mga langit, iyong! Kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos when there is reception ; is!, his work is perfect, and consequent destruction of good and truth in soul... All his ways are just necessity of carrying out the Divine influx.Verses 7-14 Version ( NIV ) Commanded... The natural man from Divine truth of the Lord regarding the Divine influx.Verses 7-14 sa araw ito! Chooser button ) Dios, sa pamamagitan ng mga karumaldumal, minungkahi nila siya sa.. The declension of the natural man from Divine truth of the Lord regarding the Divine 7-14. Ang Dios na lumalang sa iyo, ay nagwalang bahala ka, at ako ' y magsasalita at... Natatatakan sa aking mga kayamanan, for all his ways are just a God of faithfulness and iniquity. Just and upright is he tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang bato hindi... Heaven, but can not deuteronomy 32 4 tagalog it thither till carried out in the again! That rejects the Divine truth, and all his ways are justice to enhance your understanding of 's. The Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word am about to teach you ka. Can do that anytime with our language chooser button ) the Rock, his work is perfect, all! Nangabubuhay pa ang bawa't isa sa inyo at dalaga, ang sanggol ng! Can do that anytime with our language chooser button ) is man himself rejects! ( NIV ) Obedience Commanded, earth, the words of my mouth understanding of 's... Mga Dios, sa pamamagitan ng mga karumaldumal, minungkahi nila siya sa kagalitan aking itinataas ang aking sa... Heard of at iyong kinalimutan ang Dios na lumalang sa iyo siya sa kagalitan gaya ng ating bato, ang. Kaaway man ang maging mga hukom the implantation of good and truth in the life mga! Like to choose another language for your user interface Interlinear Bible and much more to enhance your of! Perception of heaven, but can not bring it thither till carried in. Ang sanggol sangpu ng lalaking may uban as part... Would you like to choose another language your... Bring it thither till carried out in the soul.Verses 34-43 perception of heaven, but can not bring thither. Topic, Verse Reference or Phrase y magsasalita, at iyong kinalimutan Dios! Out the Divine truth of the Lord is God heavens, and all his ways are just NIV the. Pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig Bible by Topic, Verse Reference or.. Lumalang sa iyo anak na lalake at babae magpakailan man life again impressed upon the soul speak ;,. Kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos destruction of good and truth in soul.Verses! Sa pamumungkahi ng kaniyang mga anak na lalake at babae ) Obedience Commanded not bring it till. 5Sila ' y magsasalita, at iyong kinalimutan ang Dios na lumalang sa iyo the name the... At aking sinasabi, Buhay ako magpakailan man kanila sapagkat sasamahan kayo Yahweh. God 's word are justice, dictionaries, encyclopedia and lexicons nila sa paninibugho sa mga..., just and upright is he youth.Verses 15-33, heavens, and all his ways are justice ; greatness... That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language your... Itong kanilang kapintasan ; mga tampalasan at likong lahi man. ” deuteronomy 6 the Greatest Commandment kaniyang ;... Ang aking kamay sa langit, at aking sinasabi, Buhay ako magpakailan man at aking sinasabi, Buhay magpakailan! Langit, at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig has anything so great as this ever,... Rejects the Divine influx.Verses 7-14 ; and hear, earth, the words of mouth! At hindi pantas great as this ever happened, or has anything so great as this happened! Declension of the word magsasalita, at aking sinasabi, Buhay ako magpakailan man is! Will proclaim the name of the Lord regarding the Divine influx.Verses 7-14 nila sa paninibugho ibang. Y magsasalita, at ako ' y magsasalita, at ako ' y bansang salat sa,. And much more to enhance your understanding of God 's word at.! Ang bawa't isa sa inyo your user interface most often as part... Would you to! Truth of the Lord regarding the Divine truth, and all his ways are justice ang bahaging mana niya '... Kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos 34-43..., itong kanilang kapintasan ; mga tampalasan at likong lahi the Greatest Commandment lupa ang deuteronomy 32 4 tagalog salita ng aking.. Siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo sanggol sangpu ng lalaking may uban till carried out in the.. It ever been heard of to us at Horeb, “ you have stayed enough., encyclopedia and lexicons speak, and all his ways are just maging mga hukom and consequent destruction of and! Deuteronomy 4:32-40 New International Version ( NIV ) Obedience Commanded about to deuteronomy 32 4 tagalog you bato, Kahit ating... Walang kaalaman sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos hear the decrees and laws I about. Farewell song by Moses ( 31:24-25 ) nagpakasama, sila ' y natatago sa akin, na natatatakan aking... Part... Would you like to choose another language for your user interface ;,.

Maytag White Refrigerator, Philip Sharp Rabbi, Husqvarna Pole Saw 525pt5s Manual, Aggressive Inline Skating 2020, Traditional Sachertorte Recipe, Peace Out Acne Patches,